Zoznam úspešných žiadateľov a rozdelenie finančných príspevkov – 2. etapa

12.03.2018, Ondrej Pristáč
VV SFZ schválil návrh rozdelenia finančných prostriedkov v II. etape projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Zoznam úspešných žiadateľov

Do stanoveného termínu 31.01. 2018 SFZ obdržal 478 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Sedemčlenná pracovná skupina v rámci výberového procesu všetky zaslané žiadosti preskúmala a na základe stanovených kritérií odporučila VV SFZ poskytnúť finančný príspevok 248 uchádzačom.

V rámci II. etapy SFZ prerozdelí finančné príspevky v celkovej výške 3 304 000 eur. Úspešní žiadatelia obdržia finančný príspevok vo výške od 10 do 50 tisíc eur. S úspešnými uchádzačmi bude v najbližšej dobe uzavretá zmluva o spolupráci, ktorá stanovuje podmienky čerpania príspevku.

Druhá  etapa projektu priamo nadväzuje na prvú, v ktorej sa medzi 158 úspešných uchádzačov prerozdelili finančné prostriedky v celkovej hodnote 2 696 000 eur. Momentálne vrcholí proces podpisu zmlúv o spolupráci s úspešnými uchádzačmi. Všetky podmienky už splnilo šesť z nich a obdržali finančný príspevok v celkovej výške 96 500 eur.

Finančné prostriedky určené pre I. a II. etapu projektu v celkovej výške 6 miliónov eur SFZ poskytol resp. poskytne v rokoch 2017 a 2018 na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SFZ. 

Predstavenie projektu

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá. Cieľom projektu je vybrať projekty zamerané na futbalovú infraštruktúru po celom Slovensku na základe jasne stanovených kritérií, a to formou refundácie výdavkov vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany. 

Účel poskytnutia finančného príspevku na „ rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“

  • tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou
  • hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov
  • rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov
  • rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových ihrísk a štadiónov

Medzi úspešnými žiadateľmi sú aj futbalové kluby príslušné OFZ Stará Ľubovňa

  • Ľubotín  10 000,00 €
  • Veľký Lipník  15 000,00 €
  • Vyšné Ružbachy  10 000,00 €
image
Autor: Richard Želonka
Zdroj: FK Veľký Lipník
Prečítané: 460x